Algemene voorwaarden

De Testclub website, hierna aangeduid als « de Site », wordt aangeboden onder bepaalde voorwaarden, die alle relaties tussen u en de Site definiëren. Deze gebruiksvoorwaarden worden hieronder gedefinieerd, en het eenvoudige gebruik en/of raadpleging van deze site impliceert automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding van al haar voorwaarden. De Site behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Zo raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen. Voordat hij kan deelnemen aan het testen en ontvangen van producten, moet de gebruiker een account aanmaken door zijn persoonsgegevens in een inschrijvingsformulier in te voeren.

Kenmerken voor toetreding als tester:

Iedere persoon ingeschreven als lid van de gemeenschap kan mogelijk tester worden en testproducten ontvangen (minderjarigen moeten toestemming van de ouder of voogd vragen). Bedrijven kunnen geen tester worden.

Gebruiksvoorschriften voor de site:

  • Fysieke personen kunnen lid worden, maar geen morele personen
  • U hebt een e-mailadres en woonplaatsadres nodig voor de registratie
  • U stemt ermee in om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u deelt en/of gebruikt en/of overdraagt

Wanneer u informatie verstrekt, gaat u akkoord met :

  • Het verstrekken van echte, accurate, actuele informatie op het moment van registratie. Gebruik geen namen, titels of adressen zonder toestemming
  • Het niet beschikbaar stellen of verspreiden van informatie, programma’s of illegale, verwerpelijke of schadelijke elementen (zoals virussen, hacking-of kopieersoftware).
  • In geval van overtreding van deze bepalingen, kan de toegang tot de diensten worden opgeschort of beëindigd door uw eigen fout, zonder afbreuk te doen aan eventuele eis tot schadevergoeding
  • De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor, op elk moment de account van een lid, en de inhoud geplaatst door de leden op de site, te verwijderen
  • De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om een test op te schorten of te stoppen, met of zonder waarschuwing aan de leden. Als dit recht wordt toegepast, kan de eigenaar van deze website in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, geleden door een lid of een derde

Beperking van aansprakelijkheid:

Producten toegestuurd aan de leden, worden verzonden door Testclub en niet door de fabrikanten van deze producten. De verzonden producten zijn bestemd voor een lid, die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik en of hij ze wel of niet wil delen met zijn familie en relaties. De eigenaar van de site en de fabrikanten van de producten die worden verzonden, zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van de producten door haar leden. Het is dus de verantwoordelijkheid van elk lid om het gebruik, voorgeschreven door de producent en/of distributeur van de dienst of het product dat de eigenaar van deze website ter beschikking stelt van het lid, te respecteren. Het gebruik van het product tijdens de test aangeboden door de site, is dus de enige en volledige verantwoordelijkheid van het lid. De eigenaar van de site zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor misbruik van een verzonden product. Bovendien zal de site-eigenaar niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die verband houdt met het gebruik van de site. Daarnaast stemt de gebruiker van de site in om voor de toegang tot de site, gebruik te maken van apparatuur die virusvrij is en een recente browser gebruikt. De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij het openen van de site, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet aan de hierboven vermelde specificaties voldoet of het verschijnen van een bug of incompatibiliteit. De eigenaar van de site is niet aansprakelijk voor eventuele incidentele gevolgschade bij gebruik van de site www.Testclub. Interactieve ruimtes zijn beschikbaar voor de gebruikers. De eigenaar van de site behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, enige inhoud geplaatst in deze ruimtes te verwijderen. Indien van toepassing, behoudt de site-eigenaar zich tevens de mogelijkheid om de civiele en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, vooral in gevallen van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, …).

Intellectuele eigendom

Gebruik van de site geeft u geen enkel recht. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van Testclub. Dus alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen weergegeven op de site zijn voorbehouden en beschermd door het recht op intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, naburige rechten, merkrechten. Als zodanig en in overeenstemming met het Wetboek van Intellectuele Eigendom, is enkel het privé-gebruik in de huiselijke kring toegelaten en ieder ander gebruik vormt inbreuk en/of schending van naburige rechten, gesanctioneerd door het Wetboek. Bijgevolg kan u niet en op welke wijze dan ook, het geheel van de site of een gedeelte van een van de elementen weergegeven op de site, reproduceren, verspreiden, verkopen, wijzigen, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Testclub. Elk onrechtmatig gebruik van het geheel of een deel van de site (piraterij, namaak, enz.) kan leiden tot vervolging.

Persoonsgegevens

De Site kan bepaalde gegevens over u verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt door Testclub. Volgens de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft u toegang tot, en kan u de aanpassing en verwijdering van uw gegevens vragen, door contact met ons op te nemen via de contactpagina op deze Site.

Hyperlinks en cookies:

De Testclub Site bevat of zal een aantal hyperlinks naar andere sites bevatten. De eigenaar van de site heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid dienovereenkomstig. De site navigatie www.Testclub kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Gebruikers kunnen hun computer evenwel als volgt configureren om het gebruik van cookies te weigeren: In Internet Explorer: Extra/tabblad Internetopties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK in Firefox. Extra/Opties tabblad. Klik op Privacy en vink cookies inschakelen uit. Druk op OK.

Garanties

Afhankelijk van de toepasselijke regelgeving, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: de Site wordt aangeleverd zoals hij is, toegankelijk op basis van beschikbaarheid en zonder enige expliciete of impliciete garanties van Testclub, en het gebruik ervan is op uw eigen risico. Testclub garandeert niet dat de inhoud van de website en de aangeboden producten perfect aan uw verwachtingen voldoen, dat de site ononderbroken en vrij van fouten en onderbrekingen zal zijn, of dat deze fouten zullen worden gecorrigeerd, dat de Site geen virussen zal bevatten. Elke gedownload en/of verkregen informatie, op welke wijze dan ook bij het gebruik van de Site, is op eigen risico en Testclub is niet verantwoordelijk voor schade en verlies van gegevens door uw computer. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen bij Testclub of bij gebruik van de site, biedt enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden voorzien is.

Beperking van de aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de toepasselijke wet- of regelgeving, kan Testclub niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, klanten, gegevens, immateriële goederen, die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik van of het onvermogen om de site, en meer in het algemeen elk geval met betrekking tot de site en/of een derde partij, te gebruiken. In het bijzonder, kan Testclub niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk hacken van de site en de vastgestelde schade, die een dergelijke piraterij zou kunnen aanbrengen aan u of aan een derde partij.

Sluiting of stopzetting van de Site

Testclub behoudt zich het recht, indien gewenst, de site geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Testclub zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld aan u of tegen een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Bijzondere voorschriften voor bepaalde onderdelen van de site

Een aantal rubrieken op de site stellen u in staat om te beoordelen. Kritieken en artikelen die Testclub publiceert in deze rubrieken zijn die van de auteur en vertegenwoordigen op geen enkele wijze de standpunten en adviezen van Testclub. Door het geven van een beoordeling in elk van de rubrieken van de site, geeft u Testclub uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking hebbend, met inbegrip van het recht van reproductie, vertegenwoordiging, aanpassing, in elk medium en op elke bekende of onbekende grootte tot op heden voor de wereld en voor de duur van de huidige of toekomstige intellectuele eigendom. In deze context, gaat u akkoord om de rubrieken enkel te gebruiken voor berichten en informatie die specifiek voor elke rubriek bestemd zijn. Dus als u uw mening plaatst over een bepaald onderwerp, gaat u ermee akkoord, zonder dat de volgende lijst uitputtend is, om niet te: belasteren, misbruiken, treiteren of bedreigen van anderen, noch de rechten van anderen te schenden zoals bijvoorbeeld mensenrechten, het recht op privacy, het recht op menselijke waardigheid. U bent als enige verantwoordelijk voor het verklaren van uw mening en verwerpt zo enige aansprakelijkheid van Testclub aangaande uitspraken en/of acties die iemand schade zou kunnen toebrengen als gevolg van de verkondiging van uw mening op de Site. U accepteert alle kosten en betalingen die geclaimd of gevraagd zouden kunnen worden aangaande deze personen, wat ook de oorzaak of reden zou kunnen zijn. Testclub behoudt de discretionaire mogelijkheid om al dan niet uw beoordeling te publiceren op haar website, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in elke taal, om ze online te houden of te verwijderen, op elk gewenst moment en zonder u hiervan voorafgaand te informeren.

Toepasselijk recht – Geschillen
De site is onderworpen aan het Franse recht.